Dla kogo program WIARYGODNE PRZEDSZKOLE?

Podstawowym kryterium uczestnictwa w Programie Wiarygodne Przedszkole jest spełnianie wymaganego standardu edukacyjnego. Są to placówki, które mogą pochwalić się ciekawą bazą dydaktyczną oraz w pełni zapewniają bezpieczeństwo swoim podopiecznym, co jest niezwykle istotne dla każdego rodzica.

Standardy Wiarygodnego Przedszkola

Celem projektu jest ułatwienie potencjalnym, zainteresowanym rodzicom wyboru takiego Przedszkola, które w pełni spełni ich oczekiwania i potrzeby, a także wyróżnia się na rynku edukacyjnym.

Każde Przedszkole przed przystąpieniem do Programu musi spełnić określone warunki wymienione w regulaminie.

Placówki muszą również spełnić określone standardy w obszarach bazy edukacyjnej i zapewnionego bezpieczeństwa. W tym celu, w każdym Przedszkolu zostaje przeprowadzona dodatkowa weryfikacja właśnie w tym zakresie. Szczegóły procesu kwalifikacji i weryfikacji do Programu wymienione są w regulaminie.

Celem Programu jest pomoc rodzicom przy wyborze odpowiedniego Przedszkola dla dziecka. Wiarygodne Przedszkole ma stanowić drogowskaz wskazujący Placówki, które są godne zaufania i wyróżniające się.

Uczestnikiem Programu może zostać Przedszkole, które w przeprowadzonym procesie weryfikacji do Programu spełnia poniższe kryteria:

 • Kryterium dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze- kryterium kwalifikujące Przedszkole do Programu, gdzie kwalifikacja odbywa się na podstawie ocen uzyskanych w ramach przeprowadzonej ewaluacji zewnętrznej lub wewnętrznej w okresie ostatnich 3 lat funkcjonowania przedszkola. Pozytywną ocenę otrzymuje to Przedszkole, które ma przeprowadzoną ewaluację na bazie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego i uzyskało poziom spełniania wymagań we wszystkich badanych obszarach, co najmniej A, B lub C gdzie:
  • Poziom C – oznacza średni stopień wypełnienia wymagania przez Przedszkole,
  • Poziom B – oznacza wysoki stopień wypełnienia wymagania przez Przedszkole,
  • Poziom A – oznacza bardzo wysoki stopień wypełnienia wymagania przez Przedszkole.
 • Ma przeprowadzoną ewaluację na bazie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego, uzyskało poziom spełniania wymagań we wszystkich badanych obszarach podstawowy lub wysoki.
  Spełnienie kryterium bazy wymaga uzyskania min. 40 pkt.
 • Kryterium bazy lub dostępu do niej, gdzie jest/są:
  • dostęp lub posiadanie placu zabaw/ogrodu,
  • stołówka z własną kuchnią lub dostęp do dożywiania,
  • leżakowania jeżeli czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin dziennie,
  • bezpłatnych zajęć dodatkowych np. język angielski, zajęcia terapii logopedycznej i inne,
  • dodatkowe programy, np.”Szkoła w ruchu”, „Szkoła na widelcu” lub innych.
 • Kryterium bezpieczeństwa, do którego zalicza się:
  • realizacja programu „Bezpieczne Przedszkole”,
  • uczestnictwo w innym zewnętrznym programie potwierdzającym bezpieczeństwo Placówki udokumentowane certyfikatem,
  • przedstawienie katalogu działań w Przedszkolu mających służyć zapewnieniu bezpieczeństwa (np. ogrodzenie terenu Przedszkola, monitoring lub inne),
  • posiadanie opracowanych regulaminów/procedur obowiązujących w Przedszkolu w zakresie: bezpieczeństwa pożarowego w tym planu ewakuacji przyprowadzania i odbioru dzieci przez rodziców/opiekunów prawnych, choroby dziecka, wypadku w Przedszkolu i inne.

Po zakończeniu procesu weryfikacji, w przypadku pozytywnej decyzji Uczestnikowi Programu zostaje nadana licencja na korzystanie z logotypu Wiarygodnego Przedszkola oraz Certyfikat. Uczestnik Programu uzyskuje tym samym możliwość korzystania ze wszystkich przywilejów Programu, o których mowa w § 3 niniejszego Regulaminu.

Kategoria Wiarygodne Przedszkole powstała w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie promowania wiarygodnego, solidnego i rzetelnego wizerunku polskich Przedszkoli, które reprezentują odpowiedni poziom edukacyjny i wychowawczy oraz zapewniają bezpieczeństwo. Przyznawany Certyfikat Wiarygodności jest dowodem spełniania powyższych kryteriów i potwierdzeniem wysokich standardów funkcjonowania Przedszkola.

Certyfikat