RODO w „Mikołajku”

W związku z obowiązywaniem ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO Administratorem danych osobowych dzieci, ich prawnych opiekunów i pracowników żłobka i przedszkola „Mikołajek” jest:

Spółka „Bajki” Sp. z o.o. będąca organem prowadzącym Niepubliczny Żłobek i Przedszkole „Mikołajek” z siedzibą w Toruniu przy ulicy Rydygiera 12 A.

 1. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w następujących celach:

  • rekrutacji dzieci do placówki,
  • ewidencji dzieci,
  • prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej,
  • w celach sprawozdawczych,
  • w związku z wykonaniem umowy o sprawowanie opieki nad dzieckiem na podstawie art. 6 ust 1 lit. b,  RODO,
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, co wynika z ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz ustawy z dnia 4 lutego 2011 o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, ustawie z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin.
 2. Dane osobowe mogą być przekazywane innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. do biura rachunkowego, podmiotom świadczącym usługi IT, Wydziałowi Edukacji Urzędu Miasta Toruń, Wydziałowi Zdrowia i Polityki społecznej Urzędu Miasta Torunia, Systemowi Informacji Oświatowej, podmiotom świadczącym usługi szkoleniowe, Oxford Station Akademia Języków Obcych Edyta Pikulska, prowadzącemu zajęcia z języka angielskiego, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy).
 3. W związku z przetwarzaniem danych ma Pani/Pan prawo:

  • do żądania dostępu do przetwarzanych danych osobowych,
  • do sprostowania przetwarzanych danych osobowych,
  • do usunięcia/ prawo do bycia zapomnianym/ lub ograniczenia przetwarzania danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Wyżej wskazane uprawnienia można realizować za pośrednictwem poczty e-mail (mikolajek@mikolajek.org.pl), listem zwykłym na adres siedziby spółki wskazany wyżej.
 5. Administrator nie będzie przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej.
 6. Mają Państwo prawo uzyskać wszelkie informacje o swoich danych osobowych oraz kopię tych danych w siedzibie administratora.
 7. Dane będą przechowywane przez czas niezbędny do wykonania umowy/przygotowania oferty, na czas przechowywania dokumentów dla celów księgowo-podatkowych, do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami nie dłużej niż 10 lat, w wypadku zgody na przetwarzanie danych do czasu wycofania zgody.