Dzień w Mikołajku

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6:30 – 8:15 Zabawy w kącikach zainteresowań, praca z zespołem dzieci lub indywidualna, praca z dzieckiem zdolnym, czynności porządkowe, schodzenie się dzieci, czynności opiekuńcze, zabawy swobodne, tworzenie okazji do wymiany informacji, rozmowy indywidualne z dziećmi, dyskutowanie, zabawy ruchowe, kontakty z rodzicami.
8:15 – 8:30 Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne, czynności samoobsługowe pełnienie dyżurów, śniadanie – wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków – kulturalnych.
8:30 – 9:00 Śniadanie – usprawnianie techniki samodzielnego jedzenia.
9:00 – 9:30 Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o nową podstawę programową z 14 lutego 2017r., zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego zgodnego z nową podstawą programową.
9:30 -9:45 Gry i zabawy ruchowe
9:45-10:15 Zajęcia edukacyjne w oparciu o nową podstawę programową z 14 lutego 2017r., zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego zgodnego z nową podstawą programową.
10:15–11:15 Zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki, przebywanie w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, zajęcia sportowe, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze; tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowanie zabaw badawczych, konstrukcyjno-technicznych, wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą, zabawy dowolne, rozmowy indywidualne.
11:15 -11:30 Przygotowanie do drugiego śniadania. Czynności porządkowo-higieniczne.
11:30– 11:50 Drugie śniadanie – usprawnianie techniki samodzielnego jedzenia.
11:50 -13:00 Dzieci 3l – Leżakowanie – odpoczynek, słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej.
Dzieci starsze – zabawy dowolne sali lub na powietrzu, sapcery, ćwiczenia utrwalające wiadomosci z zajęc edukacyjnych, zajęcia wyrównawcze, wspieranie rozowju dzieci poprzez: zabawy dydaktyczne, ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe,itp.: zabawy ruchowe, zabawy konstrukcyjne, zabawy rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, zabawy kołowe, rysowanie.
13:00 -13:15 Czynności samoobsługowe i porządkowe przygotowujące do posiłku.
13:15 -13:45 Obiad – kulturalne spożywanie obiadu.
13:45 -14:00 Odpoczynek poobiedni, kwadrans na bajkę, słuchanie muzyki.
14:00-15:00 Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia słownikowe, praca wyrównawcza, indywidualna, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, prace porządkowe, tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci, rozmowy indywidualne.
15:00-15:15 Czynności samoobsługowe i porządkowe przygotowujące do posiłku.
15:15-15:40 Podwieczorek – kulturalne spożywanie posiłku.
15:40-18:00 Zajęcia dodatkowe. Zabawy dowolne z niewielkim udziałem nauczyciela. Zabawy indywidualne i grupowe w kącikach zainteresowań oraz wybranymi zabawkami, rozchodzenie się dzieci.