Od 1 września 2020 wśród dzieci, ich rodziców i pracowników w Niepublicznym Przedszkolu „Mikołajek” obowiązują postanowienia ogólne do procedur bezpieczeństwa dotyczących zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19.

 1. Do placówki żłobka i przedszkola mogą przychodzić tylko osoby zdrowe (dzieci, rodzice, kadra, osoby postronne), bez objawów wskazujących na infekcję górnych dróg oddechowych, bez podwyższonej temperatury ciała.
 2. Zabrania się przyprowadzania dziecka do placówki, którego domownik jest na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.
 3. Każda osoba powyżej 4 roku życia, wchodząca do placówki, zobowiązana jest do dezynfekcji rąk, zgodnie z instrukcją.
 4. Dzieci/grupy w miarę możliwości organizacyjnych, przebywają w jednej sali.
  Przedszkole

  • łączenie wszystkich grup – w godz. 6.00 – 7.00;
  • łączenie grupy: Słoneczka, Planetki, Gwiazdy – w godz.  15.20/17.00 – 18.00.

  Rakietki – od 7.00 – 18.00 – w 1 sali.
  Żłobek – bez łączenia grup.

 5. Rodzice wchodzą do placówki w wyjątkowych przypadkach, po wcześniejszym ustaleniu z Dyrektorem/Nauczycielem/Opiekunem.
 6. Rodzice/Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić wyłącznie do przestrzeni wspólnej – strefa Rodzica (1 korytarz), zachowując zasady:
  • jeden opiekun z dzieckiem/mi
  • zakrywania ust i nosa, dezynfekcji rąk.
 7. Wszyscy Rodzice zobowiązani są podać/uaktualnić – na formularzu Oświadczenie odbioru dziecka – do 1 września 2020 roku aktualny/czynny numer telefonu do szybkiego kontaktu w przypadku zaobserwowania u dziecka objawów chorobowych. Oświadczenie należy przekazać do Nauczyciela/Opiekuna.